Lịch đáo hạn hợp đồng

11:33 - 22/02/2021

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

HỢP ĐỒNGMÃ HỢP ĐỒNGSỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNGNGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊNNGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Cà phê Robusta 11/2021LRCX21ICE EU26/10/202124/11/2021
Lúa mì mini 07/2021XWN21CBOT30/06/202114/07/2021
Cao su TSR20 09/2021ZFTU21SGX31/08/202131/08/2021
Cao su TSR20 08/2021ZFTQ21SGX29/07/202129/07/2021
Quặng sắt 09/2021FEFU21SGX30/09/202130/09/2021
Quặng sắt 08/2021FEFQ21SGX31/08/202131/08/2021
Dầu ít lưu huỳnh 07/2021QPN21ICE EU12/07/202112/07/2021
Đồng 11/2021CPEX21COMEX29/10/202126/11/2021
Đồng 10/2021CPEV21COMEX30/09/202127/10/2021
Đồng 08/2021CPEQ21COMEX30/07/202127/08/2021
Quặng sắt 07/2021FEFN21SGX30/07/202130/07/2021
Quặng sắt 06/2021FEFM21SGX30/06/202130/06/2021
Cao su TSR20 07/2021ZFTN21SGX30/06/202130/06/2021
Cà phê Robusta 09/2021LRCU21ICE EU25/08/202124/09/2021
Dầu WTI 12/2021CLEZ21NYMEX17/11/202119/11/2021
Dầu WTI 11/2021CLEX21NYMEX18/10/202120/10/2021
Dầu WTI 10/2021CLEV21NYMEX17/09/202121/09/2021
Cà phê Robusta 07/2021LRCN21ICE EU25/06/202126/07/2021
Dầu WTI 09/2021CLEU21NYMEX18/08/202120/08/2021
Dầu WTI 08/2021CLEQ21NYMEX16/07/202120/07/2021
Xăng pha chế 12/2021RBEZ21NYMEX26/11/202130/11/2021
Xăng pha chế 11/2021RBEX21NYMEX27/10/202129/10/2021
Xăng pha chế 10/2021RBEV21NYMEX28/09/202130/09/2021
Xăng pha chế 09/2021RBEU21NYMEX27/08/202131/08/2021
Xăng pha chế 08/2021RBEQ21NYMEX28/07/202130/07/2021
Xăng pha chế 07/2021RBEN21NYMEX28/06/202130/06/2021
Khí tự nhiên 12/2021NGEZ21NYMEX24/11/202126/11/2021
Khí tự nhiên 11/2021NGEX21NYMEX25/10/202127/10/2021
Khí tự nhiên 10/2021NGEV21NYMEX24/09/202128/09/2021
Khí tự nhiên 09/2021NGEU21NYMEX25/08/202127/08/2021
Khí tự nhiên 08/2021NGEQ21NYMEX26/07/202128/07/2021
Khí tự nhiên 07/2021NGEN21NYMEX24/06/202128/06/2021
Dầu WTI mini 12/2021NQMZ21NYMEX16/11/202118/11/2021
Dầu WTI mini 11/2021NQMX21NYMEX15/10/202119/10/2021
Dầu WTI mini 10/2021NQMV21NYMEX16/09/202120/09/2021
Dầu WTI mini 09/2021NQMU21NYMEX17/08/202119/08/2021
Dầu WTI mini 08/2021NQMQ21NYMEX15/07/202119/07/2021
Ca cao 12/2021CCEZ21ICE US16/11/202115/12/2021
Ca cao 09/2021CCEU21ICE US18/08/202115/09/2021
Dầu Brent 12/2021QOZ21ICE EU27/10/202127/10/2021
Dầu Brent 11/2021QOX21ICE EU28/09/202128/09/2021
Dầu Brent 10/2021QOV21ICE EU27/08/202127/08/2021
Dầu Brent 09/2021QOU21ICE EU28/07/202128/07/2021
Dầu Brent 08/2021QOQ21ICE EU28/06/202128/06/2021
Cao su RSS3 09/2021TRUU21OSE24/09/202124/09/2021
Cao su RSS3 08/2021TRUQ21OSE25/08/202125/08/2021
Cao su RSS3 07/2021TRUN21OSE26/07/202126/07/2021
Ngô mini 09/2021XCU21CBOT31/08/202114/09/2021
Lúa mì mini 09/2021XWU21CBOT31/08/202114/09/2021
Đậu tương mini 09/2021XBU21CBOT31/08/202113/09/2021
Đậu tương mini 08/2021XBQ21CBOT30/07/202113/08/2021
Khô đậu tương 09/2021ZMEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Khô đậu tương 08/2021ZMEQ21CBOT30/07/202113/08/2021
Dầu đậu tương 09/2021ZLEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Dầu đậu tương 08/2021ZLEQ21CBOT30/07/202113/08/2021
Lúa mì 09/2021ZWAU21CBOT31/08/202114/09/2021
Đậu tương 09/2021ZSEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Đậu tương 08/2021ZSEQ21CBOT30/07/202113/08/2021
Ngô 09/2021ZCEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Dầu WTI mini 07/2021NQMN21NYMEX17/06/202121/06/2021
Dầu WTI 07/2021CLEN21NYMEX18/06/202122/06/2021
Cacao 07/2021CCEN21ICE US17/06/202115/07/2021
Xăng pha chế 06/2021RBEM21NYMEX26/05/202128/05/2021
Xăng pha chế 05/2021RBEK21NYMEX28/04/202130/04/2021
Xăng pha chế 04/2021RBEJ21NYMEX29/03/202131/03/2021
Xăng pha chế 03/2021RBEH21NYMEX24/02/202126/02/2021
Xăng pha chế 02/2021RBEG21NYMEX27/01/202129/01/2021
Xăng pha chế 01/2021RBEF21NYMEX29/12/202031/12/2020
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021QPM21ICE EU08/06/202108/06/2021
Dầu ít lưu huỳnh 05/2021QPK21ICE EU10/05/202110/05/2021
Dầu ít lưu huỳnh 04/2021QPJ21ICE EU08/04/202108/04/2021
Dầu ít lưu huỳnh 03/2021QPH21ICE EU09/03/202109/03/2021
Dầu ít lưu huỳnh 02/2021QPG21ICE EU09/02/202109/02/2021
Dầu ít lưu huỳnh 01/2021QPF21ICE EU08/01/202108/01/2021
Khí tự nhiên 06/2021NGEM21NYMEX24/05/202126/05/2021
Khí tự nhiên 05/2021NGEK21NYMEX26/04/202128/04/2021
Khí tự nhiên 04/2021NGEJ21NYMEX25/03/202129/03/2021
Khí tự nhiên 03/2021NGEH21NYMEX22/02/202124/02/2021
Khí tự nhiên 02/2021NGEG21NYMEX25/01/202127/01/2021
Khí tự nhiên 01/2021NGEF21NYMEX25/12/202029/12/2020
Dầu Brent 07/2021QON21ICE EU26/05/202126/05/2021
Dầu Brent 06/2021QOM21ICE EU28/04/202128/04/2021
Dầu Brent 05/2021QOK21ICE EU29/03/202129/03/2021
Dầu Brent 04/2021QOJ21ICE EU24/02/202124/02/2021
Dầu Brent 03/2021QOH21ICE EU27/01/202127/01/2021